>>>Späť na hlavnú stránku<<<

OCHRANA ARCHEOLOGICKÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA NA SLOVENSKU

- chrániť najvzácnejšie a najohrozenejšie archeologické lokality aj formou odškodnenia majiteľov poľnohospodárskych pozemkov

Vo Veľkej Británii dnes veľmi dobre funguje odškodňovanie farmárov za to, že neorú na archeologických náleziskách. Kolegovia z Anglicka pri konzultáciách konštatovali, že na začiatku bol so zavedením systému odškodňovania problém a farmári sa ho obávali. Dnes však sami chodia hlásiť, že na ich pozemku je archeologická lokalita. Zároveň si k týmto lokalitám vytvorili vzťah a chránia ich pred vykrádaním.

V prvej etape by bolo na Slovensku vhodné chrániť aspoň najvzácnejšie a najohrozenejšie lokality. Nešlo by o mnohohektárové plochy ornej pôdy, ale iba o ochranu konkrétnych najdôležitejších lokalít mimoriadne dôležitých pre dejiny Slovenska. Napr. žiarové pohrebiská, ktoré majú urny uložené mimoriadne plytko a hlbokou orbou sú každoročne poškodzované.

- podporovať grantové schémy na podporu vyhľadávania a následnej ochrany a prevencie archeologického kultúrneho dedičstva; podporiť vytvorenie jeho on-line databázy;

Slovensko ani začiatkom 21. storočia nemá dôkladne zmapované svoje archeologické kultúrne dedičstvo. Na takéto zmapovanie nie sú potrebné veľké výdavky. Dôležité však je, aby sa evidencia archeologických nálezísk neviedla len v kanceláriách na základe archívnych prameňov, ale aby tieto lokality boli aj reálne overované priamo v teréne.

Archeologické lokality by mohli byť následne v istej miere zverejnené na webe. Snahou je vytvorenie on-line databázy archeologických lokalít so základným informáciami k nim. Slúžila by orgánom štátnej správy, samosprávam, ako aj laickej verejnosti a podnikateľom i ako pomôcka pri plánovaní výstavby.

- samostatný Zákon o archeologickom kultúrnom dedičstve

Podporujem vypracovanie samostatného Zákona o archeologickom kultúrnom dedičstve, ktorý napomôže k intenzívnejšej ochrane archeologických lokalít a prezentácii výsledkov archeologického bádania širokej verejnosti. Doteraz bola archeológia riešená vždy iba pri pamiatkovom zákone a jeho novelizáciách. Aj preto u nás pri záchrane archeologického kultúrneho dedičstva mnohé veci nefungujú tak ako by mohli.