>>>Späť na hlavnú stránku<<<

- podpora obnovy pamiatok na Slovensku a ich využitie pre rozvoj cestovného ruchu

Posledné roky ukázali, že pre pamiatky je najvhodnejší systém postupnej konzervácie prostredníctvom občianskych združení, samospráv i súkromných vlastníkov. Pri masívnych rekonštrukciách hradov v krátkom čase často dochádza k zániku ich pamiatkových hodnôt. Pri veľkých objemoch investovaných financií je potrebné vytvárať združenia hradov. Samotné rekonštrukcie sa realizujú na niekoľkých desiatkach pamiatok. Tie ďalšie (hrady, kostoly, hradiská atď.) je potrebné naďalej kvalitne zdokumentovať aj s využitím 3D a LiDAR skenerov.

V maximálnej miere treba podporiť občianske združenia. Svojou prácou dokážu aj s málom financií zachrániť a obnoviť veľké veci. Zároveň pracujú s mládežou a vytvárajú pre ňu zmysluplný program na voľný čas. Mladí ľudia tak tiež získajú pozitívny vzťah k histórii a kultúre Slovenska.

Múzeá, galérie, hrady, sakrálne pamiatky, technické pamiatky a prírodné krásy Slovenska vytvárajú značný potenciál pre rozvoj cestovného ruchu, ktorý potom dokáže generovať nové zdroje na podporu kultúry a rozvoj regiónov. Obnova pamiatok poskytne aj zamestnanie miestnym obyvateľom počas rekonštrukcie i pri následnom využití ako produkte cestovného ruchu.