>>>Späť na hlavnú stránku<<<

- ochrana krajiny a zvyšovanie povedomia o význame krajiny

Slovensko ratifikovalo dokument: The European Landscape Convention, tiež známy ako Florence Convention. Tento dohovor je zameraný na: ochranu, manažment a plánovanie krajiny a zvyšovanie povedomia o význame krajiny. Dohovor o krajine bol prijatý 19. júla 2000 v Štrasburgu a ratifikovaný členskými štátmi vo Florencii (Taliansko) 20. októbra 2000. Dohovor nadobudol platnosť 1. marca 2004.

V súčasnosti je jednou z hlavných tém kolegov (archeológov) zo západnej Európy ochrana krajiny ako celku. Napr. v Británii a Škandinávii majú problém s tým, že pri významnom hradisku z doby bronzovej investor postavil veternú elektráreň, a narušil tak vizuálny zážitok návštevníka tejto pamiatky.

Rovnako u nás vzniklo v poslednom období mnoho priemyselných a energetických parkov, ktoré sú prínosné v oblasti zamestnanosti i výrobe energie z obnoviteľných zdrojov. Žiaľ, niektoré z nich sú veľmi nešťastne umiestnené a kazia dovtedy neporušený obraz pôvodnej krajiny, ktorý bol mimoriadne atraktívny pre rozvoj cestovného ruchu.

Za posledné desaťročie vzniklo v centrách miest (priamo v pamiatkových zónach) množstvo nevhodných stavieb. Sú to predovšetkým obchodné a zábavné centrá, a tzv. polyfunkčné objekty. Bolo by vhodné v budúcnosti lepšie regulovať obrovské novostavby, ktoré narúšajú charakter našich miest a patria na predmestia. Obrovské obchodné centrá zároveň vyľudňujú obchodné zóny v pasážach uličiek historických miest. De facto potom z výstavby ťaží iba developer jedného veľkého obchodného centra, ale strácajú majitelia obchodných priestorov v historických jadrách miest. Nie som proti výstavbe obchodných centier. Naopak teším sa z každej prínosnej architektonicky kvalitne spracovanej novostavby. Treba však poznať rozumnú mieru zmysluplnosti takejto stavby, a byť náročný na jej architektonické stvárnenie. Inak budeme mať v centrách miest veľké obchodné centrá s architektúrou typickou pre priemyselné areály z obdobia socializmu.