>>>Späť na hlavnú stránku<<<

ŽIVOTOPIS

 

Narodil som sa 27.5.1979 v Banskej Bystrici. S výnimkou štúdií som žil a žijem vo Zvolene.

 

Špecializácia/zameranie (Stručný odborný profil):

 • manažment archeologického a kultúrneho dedičstva na Slovensku
 • kultúrny obraz v stredoeurópskom barbariku v dobe rímskej a počiatkom obdobia sťahovania národov;
 • vývoj osídlenia v južnej časti stredného Slovenska.
 • systematický výskum archeologickej lokality (hrad a hradisko) Pustý hrad vo Zvolene
 • stredoveké hrady

 

Vzdelanie:

 • 1998-2003 Trnavská univerzita v Trnave. Klasická archeológia, história. Diplomová práca obhájená 05.06.2003. Špecializácia: Klasická archeológia.
 • 2001-2004 Jagelovská univerzita (Uniwersytet Jagielloński) v Krakove (Poľsko). Archeológia Poľska a všeobecná archeológia. Diplomová práca obhájená 05.10.2004. Špecializácia: Barbarikum v dobe rímskej.
 • 2003-2007 Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied/Univerzita Komenského v Bratislave – Protohistorické oddelenie: program PhD. (interný doktorand). Téma: Východná enkláva Kvádov.

 

Získanie vyššej vedeckej hodnosti:

 • PhDr. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. 16. 1. 2009
 • PhD. Univerzita Komenského v Bratislave. 26. 2. 2009

 

Pedagogická činnosť:

 • od 2011 - externý pedagóg Univerzita 3.veku na TU vo Zvolene
 • od 2013 - externý pedagóg Katedra histórie UMB B. Bystrica

 

Vyznamenania, ocenenia a ceny

 • 2016 Výročná cena revue Pamiatky a múzea za rok 2015 v kategórii objav – nález; ocenenie získali Ján Beljak a Matúš Melo z Archeologického ústavu SAV v Nitre a Noémi Beljak Pažinovej z Katedry archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za súbor nálezov zo stredovekej cisterny na Pustom hrade vo Zvolene s prihliadnutím na dlhodobé vynikajúce výsledky výskumu a publikovanie poznatkov.
 • Výročná cena Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV za rok 2015 udelená pre Jána Beljaka (Archeologický ústav SAV) a Noémi Beljak Pažinovú (Katedra archeológie UKF v Nitre), za príkladný archeologický výskum a letnú školu archeológie na Pustom hrade vo Zvolene.
 • 2013 Cena Banskobystrického samosprávneho kraja za významné výsledky vo vedeckej činnosti v rámci archeologického výskumu najstaršieho osídlenia a stredovekých hradov v kraji a za angažovanie sa pri praktickom vzdelávaní študentov.
 • 2012 Cena prezidenta Slovenskej republiky. Za výskum vývoja osídlenia na strednom Slovensku s dôrazom na dobu rímsku.
 • 2012 Ocenenie SAV za 1. miesto v súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV.
 • 2012 Ďakovný list Primátora Mesta Zvolen kolektívu archeologického výskumu za rozvoj Národnej kultúrnej pamiatky Pustý hrad pri príležitosti XX. ročníka Výstupu na Pustý hrad.
 • 2011 Ďakovný list obce Kubáňovo za uskutočnenie geofyzikálneho merania a zmapovania lokality zaniknutého kostola sv. Andreja-Svorada a Beňadika v Kubáňove 2011

 

Zamestnanie:

 • Od októbra 2003. Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied; interný doktorand.
 • Od novembra 2007. Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied; Vedecký pracovník, Oddelenie terénneho výskumu, Pracovisko Zvolen.
 • Od 1. 2. 2012 vedúci výskumného pracoviska Archeologického ústavu SAV vo Zvolene.

 

Členstvo a funkcie v domácich orgánoch

 • Od 1. 2. 2012 člen Archeologickej rady, ktorá je odborným, poradným a koordinačným orgánom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pre archeologické výskumy, archeologické nálezy a archeologické náleziská.
 • Od 1. 1. 2013 do 31.12.2018 člen subkomisie odbornej metodologickej komisie Pamiatkového úradu SR pre archeológiu
 • Od roku 2010 člen Komisie výstavby a územného rozvoja MsZ vo Zvolene.
 • Od roku 2013 Komisia SAV pre životné prostredie
 • Od roku 2016 Pracovná skupina k plánu pamiatkovej obnovy a prezentácie lokality a NKP Pustý hrad v rokoch 2015-2020 vymenovaná primátorkou mesta Zvolen
 • Od roku 2016 Dočasná pracovná skupina (DPS) pre archeologické kultúrne dedičstvo, ktorého vecnými garantmi sa stali MK SR-Sekcia kultúrneho dedičstva a Rada vlády SR pre kultúru: Výbor pre kultúrne dedičstvo.
 • Od roku 2016 Zástupca za mesto Zvolen v záujmovom združení Klaster pohraničných hradov, schválený Uznesením Mestské zastupiteľstva vo Zvolene č. 67/2015
 • Od roku 2017 poslanec Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja
 • Od roku 2018 Komisia dopravy Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja - člen
 • Od roku 2018 Komisia pre lokalitu Borová hora vymenovaná primátorkou mesta Zvolen - člen
 • Od roku 2018 Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja - predseda
 • Od roku 2018 Mandátová komisia Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja - člen
 • Od roku 2018 Rada školy Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene - člen
 • Od roku 2018 Rada školy SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene - predseda
 • Od roku 2018 Rada školy Stredná odborná škola drevárska Zvolen - člen
 • Od roku 2018 Rada školy Stredná odborná škola služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici - člen
 • Od roku 2018 Správna rada Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja - člen
 • Od roku 2019 Komisia VZN č. 25/2014 o poskytovaní dotácii z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecných služieb... - predseda
 • Od roku 2019 Služby rozvoja budov BBSK s.r.o. – člen dozornej rady
 • Od roku 2018 Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie - člen
 • Od roku 2019 Výbor pre otázky zamestnanosti v okr. Zvolen, Detva a Krupina - člen

 

Členstvo a funkcie v medzinárodných orgánoch

 • EAA and EAC Working Group on farming, forestry and rural land management (funkcia: člen)
 • European Association of Archaeology (funkcia: člen)
 • Európsky výbor regiónov – náhradník od r. 2018
 • Kongres miestnych a regionálnych samospráv Európy – náhradník od r. 2018

 

E-mail:

  beljak@ife.sk

 

Jazykové znalosti:

  anglický jazyk – aktívne, poľský jazyk – aktívne

 

Zahraničné štipendiá a študijné pobyty:

 • 2001-2004 Jagelovská univerzita v Krakove (Poľsko).
 • V rámci medziakademickej výmeny SAV v rokoch 2004-2012 viaceré pobyty v Poľsku a Maďarsku (Krakov, Budapešť).

 

Najdôležitejšie realizované archeologické výskumy (výber):

 • Pustý hrad vo Zvolene. Výskum pravekého hradiska a stredovekého hradu.
 • Kiarov. Výskum štyroch osád z obdobia neolitu počas výstavby tranzitného SK-HU plynovodu.
 • Hrabušice - Zelená hura. Výskum stredovekého hradu a opevneného sídla púchovskej kultúry,
 • Liptovský Trnovec – Ravence. Výskum osady lužickej kultúry,
 • Dolná Strehová – Roveň. Výskum osady z doby bronzovej a včasného stredoveku,
 • Zvolen – Val na Drahach.
 • Vyšný Kubín - Kubínyovský kaštieľ. Výskum novovekého kaštieľa a osady z doby bronzovej.
 • Ostrá Lúka – Peťuša. Výskum stredovekého hradu.
 • Hrad Modrý Kameň. Výskum stredovekého hradu.
 • Hrad Čabraď. Výskum stredovekého hradu.
 • Hrad Dobrá Niva. Výskum stredovekého hradu.
 • Zvolen-Čierne zeme. Výskum zaniknutého koryta rieky Hron s nálezmi driev a keramiky z doby bronzovej a vrcholného stredoveku.
 • Zvolen-Námestie SNP. Výskum intravilánu mesta Zvolen so zvyškami stredovekej architektúry.
 • Iža-Jednota. Výskum osady kultúry Kosihy-Čaka.
 • Liptovský Trnovec-Ravence. Výskum osady lužickej kultúry.
 • Banská Bystrica-Senica. Výskum osady z obdobia včasného stredoveku.
 • Ladomerská Vieska-Mlyn. Výskum novovekého mlyna.
 • Hronovce-Rúbaniská. Výskum germánskeho pohrebiska a pravekej osady.
 • Kremnica-mincovňa. Výskum v priestore najstaršej nepretržite fungujúcej fabriky na Slovensku.